Uw taal:

Algemene voorwaarden

1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen, die met hoofdletter beginnen, de volgende betekenis:

Algemene Voorwaarden:

deze Algemene Voorwaarden van Joets Consultancy en Management;

Dienst(en):

de dienst(en) zoals nader aangeduid in de tussen Joets Consultancy en Management en Wederpartij gesloten Overeenkomst;

Gebruiker(s):

de particuliere gebruikers die gebruik maken van de Dienst(en) en of Site van Joets Consultancy en Management

Joets Consultancy en Management:

Joets Consultancy en Management V.o.F., een vennootschap onder firma, gevestigd te Vught;

Overeenkomst:

de afspraken, vastgelegd in een schriftelijke of digitale vastlegging, op grond waarvan Joets Consultancy en Management Dienst(en) aan Wederpartij ter beschikking stelt, en waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

Site:

de URL www.Joets.nl;

Toegangscode:

een door de Joets Consultancy en Management aan Wederpartij toegekende unieke combinatie van letters, cijfers en/of leestekens, waarmee in combinatie met de gebruikersnaam toegang tot de Dienst(en) op de site kan worden verkregen;

Wederpartij:

iedere (rechts)persoon die met Joets Consultancy en Management een Overeenkomst heeft gesloten.

2. Algemeen

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst of andere rechtsbetrekking tussen Joets Consultancy en Management en Wederpartij.

2.2 Afwijkende algemene of specifieke voorwaarden van Wederpartij gelden slechts indien zij uitdrukkelijk schriftelijk door Joets Consultancy en Management zijn bevestigd.

2.3 Alle aanbiedingen door Joets Consultancy en Management aan Wederpartij zijn vrijblijvend.

2.4 De Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanmelding door Wederpartij en de schriftelijke bevestiging daarvan door Joets Consultancy en Management. De inhoud van de Overeenkomst wordt bepaald door de schriftelijke bevestiging van Joets Consultancy en Management en bij gebreke daarvan door de factuur. Wanneer Wederpartij met gebruikmaking van het internet een digitale (on-line) aanmelding verstuurt, geldt dat de Overeenkomst tot stand komt op het moment dat er een digitale bevestiging door Joets Consultancy en Management aan Wederpartij is verstuurd. Wederpartij dient onmiddellijk te reageren na ontvangst van de elektronische bevestiging van de Overeenkomst door Joets Consultancy en Management wanneer deze bevestiging niet overeenstemt met de inhoud van de Overeenkomst of wanneer de aanmelding door Wederpartij in het geheel niet (schriftelijk/digitaal) is verstuurd.

2.5 Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal een door Wederpartij gewenste wijziging in de Overeenkomst uiterlijk binnen een (1) werkdag kunnen plaatsvinden en slechts na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Joets Consultancy en Management.

2.6 Wederpartij heeft het recht om de aan Joets Consultancy en Management verstrekte opdracht schriftelijk te beëindigen, uiterlijk binnen een (1) werkdag na de totstandkoming van de Overeenkomst, zulks onder gelijktijdige betaling aan Joets Consultancy en Management van een vergoeding van 25% van het orderbedrag exclusief BTW, met een minimum van 50 EURO, te vermeerderen met BTW, waaronder inbegrepen maar niet beperkt tot de personele en administratieve kosten.

2.7 Alle afbeeldingen, specificaties van de Dienst(en) op de Site, op de leaflet, advertenties en dergelijke gelden als een weergave bij benadering. Joets Consultancy en Management kan niet instaan voor de juistheid en de nauwkeurigheid van deze opgaven. Joets Consultancy en Management is ten allen tijde bevoegd wijzigingen in de te leveren Dienst(en) aan te brengen, teneinde deze te verbeteren of om te voldoen aan enig wettelijk voorschrift.

2.8 De Site vervat verwijzingen en/of hyperlinks naar websites van derden. Joets Consultancy en Management is niet verantwoordelijk voor de inhoud/nauwkeurigheid van de websites van derden.

2.9 De Site bevat tevens bestanden die voor uitsluitend informatieve doeleinden zijn opgenomen. Joets Consultancy en Management staat niet in voor de juistheid of volledigheid van dit materiaal, ongeacht of het materiaal afkomstig is van Joets Consultancy en Management of derden.

2.10 In alle gevallen waarin de Overeenkomst met Wederpartij eindigt, blijven deze Algemene Voorwaarden de betrekkingen tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling ervan noodzakelijk is, of voor zover dit uit de aard van de betreffende clausule voortvloeit.

3. Aanbiedingen en offertes

3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

3.2 De door Joets Consultancy en Management gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Joets Consultancy en Management is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.

3.3 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3.4 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Joets Consultancy en Management daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Joets Consultancy en Management anders aangeeft.

3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Joets Consultancy en Management niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4. Gebruik Toegangscode

4.1 Joets Consultancy en Management zal ernaar streven om binnen een werkdag na totstandkoming van de Overeenkomst Wederpartij van een of meer Toegangscodes te verschaffen.

4.2 Joets Consultancy en Management heeft de bevoegdheid om ongeautoriseerd gebruik van de Toegangscode aan Wederpartij in rekening te brengen.

5. Elektronische communicatiemiddelen

5.1 In het geval communicatie tussen Joets Consultancy en Management en Wederpartij geschiedt met behulp van elektronische middelen, zoals e-mail en andere vormen van dataverkeer, dan zullen beide partijen zorgdragen voor een standaard virusprotectie. Joets Consultancy en Management is jegens Wederpartij niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van de verzending van virussen en/of andere onregelmatigheden in de elektronische communicatie, en voor niet of beschadigd ontvangen berichten.

5.2 Wederpartij dient het eigen computersysteem zodanig te beveiligen dat derden geen ongeautoriseerde toegang verschaft kan worden.

6. Prijs en betaling

6.1 Tenzij anders schriftelijk is aangegeven of overeengekomen, zullen de facturen door Wederpartij overeenkomstig de op deze facturen vermelde betalingscondities worden voldaan. Betaling dient plaats te vinden, binnen veertien dagen na factuurdatum, door overschrijving van het verschuldigde bedrag op de bankrekening vermeld op de factuur.

6.2 De gehanteerde prijzen staan vermeld op de Site en kunnen tevens worden opgevraagd bij Joets Consultancy en Management. Tenzij anders is aangegeven, worden de prijzen van Joets Consultancy en Management in EURO’S, exclusief BTW en eventueel andere belastingen en heffingen genoteerd.

6.3 Joets Consultancy en Management behoudt zich het recht voor de prijzen van de Dienst(en) en andere producten te wijzigen of te herzien. Joets Consultancy en Management zal dergelijke prijswijzigingen of herzieningen minstens 30 (dertig) dagen van tevoren op de Site plaatsen

6.4 Indien Wederpartij niet tijdig betaalt, wordt zij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is zij zonder verdere ingebrekestelling vanaf dat moment tevens over het openstaande bedrag een rente gelijk aan de op dat moment geldende Nederlandse wettelijke rente verschuldigd.

6.5 Alle kosten ter invordering gemaakt, nadat de betreffende betalingstermijn is afgelopen, komen ten laste van Wederpartij. Indien Joets Consultancy en Management het nodig acht de vordering in handen van derden te stellen, wordt Wederpartij daaromtrent schriftelijk van op de hoogte gesteld. Joets Consultancy en Management is eveneens gerechtigd de in verband met de gerechtelijke procedure gemaakte kosten te vorderen boven het door de rechter ter dier zake toegewezen bedrag wanneer Wederpartij in die procedure in het geheel of in overwegende mate in het ongelijk is gesteld.

6.6 Joets Consultancy en Management is te allen tijde gerechtigd om van Wederpartij te verlangen dat zij zekerheid verstrekt voor de nakoming van haar verplichtingen jegens Joets Consultancy en Management, doorgaans door middel van een betaling van een voorschot of zelfs volledige betaling op voorhand, voordat Joets Consultancy en Management tot uitvoering van de overeenkomst overgaat. De voorschotregeling is vastgelegd in de brochure “Declaratiemethode Joets Consultancy en Management”.

7. Rechten en Verplichtingen van de Wederpartij

7.1 Het (elektronisch) verkeer tussen Wederpartij en andere gebruikers van de Site geschiedt voor eigen rekening en risico van Wederpartij.

7.2 Wederpartij zal zich onthouden van gedragingen in strijd met de Algemene Voorwaarden of de Nederlandse wet en/of regelgeving en zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldige (on-line) gebruiker verwacht mag worden.

7.3 Uit de aard van de Overeenkomst kan voort vloeien dat Wederpartij de beschikking heeft over persoonsgegevens. Wederpartij zal de bepalingen van de van toepassing zijnde privacy wet- en regelgeving in acht nemen.

7.4 Wederpartij onthoudt zich ervan Joets Consultancy en Management of derden bij het gebruik van de Dienst(en) of de Site te hinderen en/of schade toe te brengen. Hieronder wordt onder andere verstaan: het maken van inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten, databankrechten of andere rechten van derden en/of van Joets Consultancy en Management, het plaatsen van incomplete en/of niet waarheidsgetrouwe bedrijfsinformatie, het plaatsen van informatie welke geen betrekking heeft op Wederpartij, het achterhouden van informatie die relevant is voor enige door de Wederpartij geplaatste vacature; het verwijderen en/of wijzigen van het materiaal, dat door anderen op de Site is geplaatst; het schenden van privacy of publiciteit van Joets Consultancy en Management, het schenden of het pogen te schenden van de veiligheid van de Site, het zodanig gebruik maken van de Dienst dat daardoor de juiste werking van computersystemen van Joets Consultancy en Management of derden wordt verhinderd, dan wel dat het gebruik door anderen van de Dienst zou kunnen worden verhinderd; het veranderen, wissen, onbruikbaar maken van gegevens van derden, dan wel gegevens van derden toevoegen; het overdragen en/of cederen van enig recht of enige verplichting, die Wederpartij op grond van deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst heeft, aan derden.

7.5 Onverlet het bepaalde in artikel 6.4 is wederpartij niet gerechtigd om (i) ongevraagd e-mails of andere informatie ('spammen') aan Gebruikers van Joets Consultancy en Management te sturen of (ii) een zoekprogramma op de Site of onderdelen daarvan aan te brengen met het doel om informatie of databestanden van de Site te downloaden ('spideren'). Indien Joets Consultancy en Management op de hoogte wordt gesteld van bovenstaande activiteiten, dan is Wederpartij Joets Consultancy en Management een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd ad EURO 100.000 (honderdduizend EURO) zonder rechterlijke tussenkomst en is Joets Consultancy en Management gerechtigd de Overeenkomst met Wederpartij met onmiddellijke ingang te ontbinden.

7.6 Wanneer Wederpartij meer vacatures heeft geplaatst dan uitdrukkelijk in de Overeenkomst met Joets Consultancy en Management is overeengekomen, dan is Joets Consultancy en Management onverminderd haar overige rechten bevoegd om Wederpartij overeenkomstig de bij haar geldende prijzen per losse vacature hiervoor te belasten en is Wederpartij deze extra bedragen aan Joets Consultancy en Management verschuldigd tenzij anders is overeengekomen.

7.7. De Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Joets Consultancy en Management aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Joets Consultancy en Management worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Joets Consultancy en Management zijn verstrekt, heeft Joets Consultancy en Management het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Wederpartij in rekening te brengen.

8. Rechten en Verplichtingen van Joets Consultancy en Management

8.1 Joets Consultancy en Management verschaft Wederpartij toegang tot haar Site en gebruik van de overeengekomen Diensten tegen betaling door Wederpartij van de overeengekomen prijs.

8.2 Joets Consultancy en Management zal zich inspannen om eventuele storingen in de toegang tot haar Site en/of het gebruik van de technische infrastructuur van de Site zo spoedig mogelijk op te (doen) heffen. De aan de opheffing van de storing verbonden kosten zijn voor rekening van Wederpartij, indien de storing veroorzaakt is door Wederpartij en/of een derde, wiens handelen of nalaten aan Wederpartij kan worden toegerekend, en/of wiens handelen in strijd is met de Overeenkomst of deze Voorwaarden.

8.3 Joets Consultancy en Management heeft het recht om ten behoeve van het opheffen van een storing de Dienst(en) tijdelijk buiten gebruik te stellen zonder schadeplichtig te zijn jegens Wederpartij. Ingeval van een storing die niet veroorzaakt is door Wederpartij en welke langer dan 5 werkdagen achtereenvolgens voortduurt, heeft Wederpartij slechts recht op een pro rata restitutie van de prijs voor de Dienst(en) waartoe Wederpartij gedurende de storing geen toegang toe had.

8.4 Joets Consultancy en Management behoudt zich het recht voor wijzigingen door te voeren in de (toegang tot) de Dienst(en) indien zulks wenselijk is voor het functioneren van de Dienst(en). Indien zodanige wijzigingen direct invloed hebben op de wijze waarop Wederpartij toegang verkrijgt tot en/of gebruik maakt van de Dienst(en), zal Joets Consultancy en Management Wederpartij over de wijzigingen zo spoedig mogelijk informeren. 8.5. Joets Consultancy en Management zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

8.6. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Joets Consultancy en Management het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

8.7. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Joets Consultancy en Management de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

8.8. Indien door Joets Consultancy en Management of door Joets Consultancy en Management ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Wederpartij of een door Wederpartij aangewezen locatie, draagt Wederpartij kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

9. Aansprakelijkheid

9.1 Joets Consultancy en Management aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van of samenhangt met een toerekenbare tekortkoming, onrechtmatige daad of op een andere rechtsgrond kan worden gebaseerd.

9.2 Joets Consultancy en Management is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder in elk geval wordt verstaan bedrijfsschade, schade door bedrijfsstagnatie en/of winstderving van Wederpartij of wanneer de via de vacatures van Joets Consultancy en Management betrokken werknemers of derden niet naar tevredenheid functioneren.

9.3 De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet in het geval de schade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Joets Consultancy en Management of van haar leidinggevende ondergeschikten.

9.4 Joets Consultancy en Management is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Joets Consultancy en Management is uit gegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Joets Consultancy en Management kenbaar behoorde te zijn.

9.5. Wederpartij vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Wederpartij toerekenbaar is.

10. Overmacht

10.1 Indien Joets Consultancy en Management niet toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen (overmacht) is zij niet aansprakelijk. Voor zover de nakoming niet blijvend onmogelijk is, worden haar verplichtingen opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming niet mogelijk is langer duurt of zal duren dan dertig dagen (30), zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

10.2 Indien Joets Consultancy en Management bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Joets Consultancy en Management bevoegd de reeds geleverde resp. het leverbare deel van de Dienst afzonderlijk te factureren en is de Wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

10.3 Van overmacht van Joets Consultancy en Management in de zin van dit artikel wordt verstaan elke van de wil van Joets Consultancy en Management onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Wederpartij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zodanige verplichtingen in redelijkheid niet van Joets Consultancy en Management kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheid wordt in elk geval maar niet uitsluitend gerekend: van overheidswege opgelegde verplichtingen die consequenties hebben voor het verstrekken van de Dienst, storingen in systemen die deel uit maken van het Internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, uitval van elektriciteitsvoorzieningen van Joets Consultancy en Management.

11. Geheimhouding

11.1 Iedere partij is verplicht tot geheimhouding jegens derden van alle gegevens van geheime of vertrouwelijke aard, in welke vorm dan ook, die zijn verkregen van de andere partij.

11.2 De verplichting tot geheimhouding zoals omschreven in artikel 10.1 duurt voort tot en met 2 (twee) jaar na het einde van de overeenkomst.

11.3 Voor het gebruik en de geheimhouding van de Toegangscode geldt het bepaalde in artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden.

12. Duur en beëindiging

12.1 De Dienst zal worden verleend door Joets Consultancy en Management aan Wederpartij gedurende de termijn zoals overeengekomen tussen partijen en vastgelegd in de Overeenkomst. Zowel Joets Consultancy en Management als Wederpartij is bevoegd de Overeenkomst op te zeggen tegen de einddatum van de Overeenkomst. Behoudens anders bepaald in deze Voorwaarden is tussentijdse opzegging niet toegestaan.

12.2 Indien de Wederpartij één van zijn verplichtingen jegens Joets Consultancy en Management niet nakomt of Joets Consultancy en Management goede reden heeft om te vrezen dat de Wederpartij zijn verplichtingen niet zal nakomen en de Wederpartij is niet in staat om op eerste verzoek van Joets Consultancy en Management adequate zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen te stellen, er beslag wordt gelegd op zaken van de Wederpartij, de Wederpartij surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins de vrije beschikking over zijn vermogen verliest, dan heeft Joets Consultancy en Management het recht (verdere) uitvoering van alle met de Wederpartij gesloten overeenkomst(en) op te schorten, dan wel deze overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Joets Consultancy en Management op schadevergoeding.

13. Diversen

13.1 Indien enige bepaling van de Voorwaarden nietig, ongeldig, niet-afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige beperkingen van de Voorwaarden onverminderd van kracht.

13.2 Op de Overeenkomst tussen Joets Consultancy en Management en Wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

13.3 Alle geschillen tussen Joets Consultancy en Management en Wederpartij zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in ’s-Hertogenbosch.

13.4 Alle aanspraken van Wederpartij vervallen twaalf maanden nadat de Dienst(en) zijn verricht waarop deze aanspraken betrekking hebben of zoveel eerder als door de wet is aangegeven.